หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
พื้นที่รับผิดชอบ
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังวิทยุ-Online.
ฟังวิทยุออนไลย์
งานประชารัฐ - วส.921
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
---------
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

วิสัยทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียง 921

...เป็นหน่วยงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการจิตวิทยา และกิจการพลเรือน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ และประชาชนมีความ รู้รักสามัคคี จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีความเข้าใจอันดีต่อรัฐบาล ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และ มนุษยสัมพันธ์อันดีงาม ในทุกเหตุการณ์ที่รวดเร็ว ทันเวลา พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนนโยบาย และผลประโยชน์ของชาติ ทั้งในด้าน การเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ตลอดจน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดีงามของชาติ...

# # # # # # # # #

ภาระกิจ
ภารกิจ ทำการส่งกระจายเสียงเพื่อให้ข่าวสาร ความรู้ และความบันเทิง แก่ประชาชนในพื้นที่ จ. เพชรบูรณ์ และใกล้เคียง เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บก.ทหารสูงสุด ตลอดจนส่วนราชการอื่น และทำการ ปจว. / ปชส. รณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีจุดมุ่งหมาย คือ
๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคี และจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ส่งเสริมนโยบายและประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ทั้งในด้านการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา
๓. เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกองบัญชาการทหารสูงสุด และกองทัพไทย รวมถึงปฏิบัติการทางจิตวิทยาต่อต้าน และตอบโต้การโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายตรงข้าม ให้ประชาชนมีความเข้าใจอันดีต่อหน่วยงานของรัฐ
๔. ให้ความรู้ ความบันเทิงแก่ประชาชนในขอบเขต ซึ่งประกอบด้วยขนบ ธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดีงามของชาติ
๕. เป็นสื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
สถานีวิทยุกระจายเสียง 921  สำนักงานพัฒนาภาค 5    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์    โทร.0-56 708717 - 8  
E-mail Address: 
afdc_sdo921@hotmail.com