วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..คณะเจ้าหน้าที่ชุี่ด ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วส.921 ฯ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ของ นพค.52 ฯ บุรีรัมย์
งานก่อส้างเส้นทางคมนาคม...โดย นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ.
งานจัดหาน้ำกิน - น้ำใช้ โดย นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ.
โรงสีชุมชน สนับสนุนโดย นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ.

. . . เมื่อ 16 - 23 ธ.ค.59 บก.ทท.(นทพ.)โดย พ.อ.ณฐภณ สุกกสังค์ หน.วส.921 สนภ.5 นทพ.ให้ จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ บัวงาม และ ส.ท.มนตรี นิ่มนวล เจ้าหน้าที่ ชุด ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วส.921 ฯ เข้าพื้นที่การปฎิบัติงานของ นพค.52 สนภ.5 นทพ.เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานในด้านต่างๆดังนี้
........ 1. (นพค.52 สนับสนุนโรงสีข้าวชุมชน) สัมภาษณ์ นาย จีน แฉล้มชาติ ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ.หนองกี่ เกี่ยวกับการให้การสนุบสนุนโรงสีชุมชน โดย นพค.52 สนภ.5 ซึ่งสีข้าวให้กับชาวนา ฟรี พร้อมทั้งคืนแกลบ และรำให้กับชาวนาเพื่อไปทำประโยชน์ในด้านเกษตรอินทรีย์อีกด้วย โดยมีผู้ได้รับประโยชน์จาก โรงสีข้าวดังกล่าว ประมาณ 4 - 5 หมู่บ้าน 800 ครัวเรียน ณ บ.หนองตะครอง อ.ละหารทราย จ.บุรีรัมย์..พร้อมทั้ง สัมภาษณ์ นายกเทศมนตรี ต.หนองตะครอง เกี่ยวกับการต่อยอดการสนับสนุนโครงการดังกล่าวด้วย...
.......... 2. งานขุดลอกแหล่งน้ำ ...สัมภาษณ์ สท.ทองจันทร์ คุ้มไพฑูรย์ สมาชิกเทศบาล ต.ละหารทราย เกี่ยวกับการขุดลอกแหลงน้ำ ซึ่งทาง นพค.52 มาดำเนินการให้ ณ บ.หนองตะครอง อ.ละหารทราย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งทำให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวมีน้ำในการอุปโภคข-บริโภคสะดวกมากยิ่งขึ้น...
............ 3. สนับสนุนระบบประปาหมู่บ้าน ของ นพค.52 ...สัมภาษณ์ ผู้ใหญ่ ป่วน ติ่งนางรอง ผญบ.หมู่ที 10 เกี่ยวกับการสนับสนุนการทำระบบประปาหมู่บ้าน ณ บ้านหนองตะครอง ต.หนองตะครอง อ.ละหารทราย จ.บุรีรัมย์ มีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว 2 หมู่บ้าน....
............ 4. งานสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ....สัมภาษณ์ หลวงพ่อ สมัย คุเณสะโน วัดหนองตะครอง เกี่ยวกับการสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่าง วัดหนองตะครอง - บ้านโคกสะอาด ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 695 เมตร มีผู้ได้รับผลประโยชน์ 5 หมู่บ้าน 600 กว่าครัวเรือนซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสัญจรของนักเรียนและประชาชนในหมู่บ้าน....
.............. 5. งานทำถนนลาดยาง ระหว่าง บ้านโคกไม้แดง - บ้านโคกตาด้วง ระยะทาง 2.4 กม. สัมภาษณ์ ผู้ใหญ่ พยงค์ เนือนสกุล ผญบ.หมู่ 2 บ้านโคกไม้แดง เกี่ยวกับถนนลาดยางดังกล่าว มีผู้ได้รับประโยชน์ 14 หมู่บ้าน ทั้ง ต.สำโรงใหม่ และ ต.ละหารทราย ประมาณ 2000 กว่าครัวเรือน...
............... 6. สนับสนุนการสร้างอาคารทอผ้าไหม โดย นพค.52 ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บ้านผไทรวมพล ต.หนองแวง อ.ละหารทราย จ.บุรีรัมย์ โดย สัมภาณ์ นาง เสงี่ยม นามพบ ประธานกลุ่มทอผ้าไหม บ้านผไทรวมพล เกี่ยวกับ การทอผ้าไหม , การจำหน่ายผ้าไหม รวมถึงการได้รับประโยชน์จากการสร้างอาคารโดย นพค.52 เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทอผ้าไหม และการทำกิจกรรมในศูนย์ ฯ ดังกล่าวได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งมีสมาชิกของกลุ่มทอผ้าไหมในขณะนี้ จำนวน 30 คน....
*** ขอขอบคุณ ท่าน ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. และคณะเจ้าหน้าที่ของ นพค.52 ฯ ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนภาระกิจในการเดินทางมาปฏิบัติงาน ของ คณะเจ้าหน้าที่ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วส.921 ฯ ในครั้งนี้สำเร็จด้วยดีครับ...ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ..,,ส.ท.มนตรี นิ่มนวน ถ่ายภาพ / จ.ส.พัฒนพงษ์ บัวงาม ผู้สื่อข่าว ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วส.๙๒๑ ฯ ....รายงานครับ...(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )

   
 
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ 23 ธ.ค.2559- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8